Proiecte internaţionale1.DOGANA (proiect in desfasurare)
2015-09-01
http://dogana-project.eu
Apariția rețelelor sociale a făcut ca atât companiile private cât și organismele publice să fie extrem de expuse atacurilor de tip Inginerie socială 2.0 și, prin urmare, predispuse atacurilor cibernetice direcționate. Din păcate, nu există în prezent nici o soluție disponibilă pe piață care să permită evaluarea generală a vulnerabilități sociale și gestionarea și reducerea riscurilor asociate.
DOGANA își propune să dezvolte un cadru care oferă o „Evaluare avansată a vulnerabilității și a ingineriei sociale”. În cadrul proiectului DOGANA se va elabora un set complet de instrumente pentru a detecta și a preveni atacurile cibernetice de tip inginerie socială pe 4 niveluri:
 • tehnologic: să dezvolte un pachet de programe de dezvoltare software integrate;
 • juridic: furnizarea unui cadru legal pentru a sprijini companiile și autoritățile să efectueze intern acest tip de evaluare;
 • educațional: studiu și experimentarea unor noi metodologii de conștientizare pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe al angajaților;
 • managementul riscului: măsurarea riscurilor în mod consecvent.
  • Rezultatele proiectului vor fi testate împreună cu partenerii stabiliti din cadrul proiectului.
The advent of Social Networks has made both companies and public bodies tremendously exposed to the so-called Social Engineering 2.0, and thus prone to targeted cyber-attacks. Unfortunately, there is currently no solution available on the market that allows neither the comprehensive assessment of Social Vulnerabilities nor the management and reduction of the associated risk.
DOGANA aims to fill this gap by developing a framework that delivers "aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assessment". DOGANA delivers a complete toolset to detect and prevent social-engineering cyber-attacks at 4 levels:
 • technological: develop an integrated toolchain to assist social vulnerability;
 • legal: supply a legal framework to assist enterprises to perform internally this type of assessments
 • education: study and experiment new awareness methodologies to improve the education of employees with the aim of a lasting and efficient training.
 • risk management: measure the risks consistently
The results of the project will be tested with the internal partners enrolled as end-users.

2.ELIPTIC (proiect in desfasurare)
2015-06-01
http://www.eliptic-project.eu
Proiectul Eliptic are în prim plan utilizarea sistemelor electrice de transport public existente (inclusiv metroul ușor, metrou, tramvai și troleibuz,) pentru electrificarea mijloacelor de mobilitate multimodale, în context urban și sub-urban. Prin integrarea infrastructurii de transport electric în public existentă pentru utilizări multiple, se poate demonstra că, în continuare, utilizarea vehiculelor electrice se poate face într-un mod rentabil. Principalul obiectiv al proiectului Eliptic este de a arăta modul în care costurile și energia pot fi recuperate prin intermediul transportului public electric și utilizarea optima a infrastructurii existente și a materialului rulant. Se realizează prin dezvoltarea de concepte de utilizare noi, inovatoare, având trei piloni tematici:
 • integrarea în siguranță a autobuzelor electrice, folosind infrastructura de transport în comun;
 • sisteme de stocare a energiei inovatoare pentru calea de rulare, pentru a crește eficiența operațională;
 • utilizarea, in scopuri multiple a infrastructurii de transport public electric.
Forumul Utilizatorilor ELIPTIC este format din specialiști în transport public, selectați dintre operatorii de transport public și autoritățile de transport , pe baza expertizei lor importante. Acestea ajută la realizarea proiectului prin: evaluarea activităților și validarea rezultatelor proiectului, participarea la dezbateri, discuții și exerciții de evaluare cu privire la problemele majore ridicate în cadrul proiectului. Datorită feedback-ul lor, rezultatele proiectului Eliptic vor putea fi adaptate nevoilor autorităților/operatorilor de transport public.
The ELIPTIC project focuses on the use of existing electric public transport systems (including light rail, metro, tram and trolleybus) for the electrification of multimodal mobility approaches in the urban and sub-urban context. By integrating existing electric public transport infrastructure for multi-purpose use, it demonstrates that the further take-up of electric vehicles can be done in a cost-efficient way. The ELIPTIC project’s main objective is to show how costs and energy can be saved by electrifying public transport and optimising the use of existing infrastructure and rolling stock. It is being achieved through developing new and innovative use concepts within three thematic pillars:
 • safe integration of e-buses using existing electric public transport infrastructure
 • innovative energy storage systems for rail to increase operational efficiency
 • multi-purpose use of electric public transport infrastructure
ELIPTIC User Forum consists of public transport practitioners, selected among public transport operators (PTO) and public transport authorities (PTA) on the basis of their substantial expertise and many years of experience in the sector. They assist in the development of the project by: evaluation of the ELIPTIC activities, validation of the project results, participating in debates, discussion and assessment exercises on major issues raised during the project. Thanks to their feedback, the ELIPTIC project will be able to adapt the results to the needs of PTA/PTO.

3.ZeEUS (proiect in desfasurare)
2013-11-01
http://zeeus.eu/
ZeEUS (Sistem Urban de transport cu autobuzul cu Zero Emisii), finanțat prin Programul Cadru 7 al CE, își propune să fie acțiunea principală din cadrul Uniunii Europene pentru a extinde soluțiile complet electrice ca parte principală a rețelei de autobuz urban. Acesta se înscrie în contextul obiectivului Comisiei Europene de a crea un sistem de transport competitiv și durabil. Pentru a-și îndeplini misiunea, în cadrul proiectului se testează tehnologii inovatoare de autobuze electrice cu diferite soluții de infrastructură de încărcare în zece locații demonstrative din întreaga Europă. Datorită caracteristicilor geografice și topografice variate, demonstrațiile ZeEUS validează viabilitatea economică, de mediu și social al soluțiilor electrice.
Consorțiul ZeEUS reprezintă întregul spectru al entităților interesate: autoritățile publice de transport și operatori, producătorii de autobuze, industrie, furnizori de energie, asociații naționale și internaționale, centre de cercetare și consultanță.
Mai mult decât atât, proiectul ZeEUS urmărește îndeaproape dezvoltarea sistemelor de autobuze electrice întreaga lume prin intermediul Grupului de Observatori ZeEUS, din care face parte și RATB. Demonstrațiile observate și monitorizate selectate contribuie în mod direct la unele dintre activitățile de bază ZeEUS și rezultatele strategice.
The ZeEUS consortium represent the entire stakeholder spectrum: public transport authorities and operators, bus manufacturers, industry suppliers, energy providers, national and international associations, research centres and consultancies.
Moreover, the ZeEUS project closely follows the development of electric bus systems all around the world through the ZeEUS Observatory. Selected Observed and Monitored Demonstrations directly contribute to some of the ZeEUS core activities and strategic outputs.
ZeEUS, the Zero Emission Urban Bus System, aims to be the main EU activity to extend the fully-electric solution to the core part of the urban bus network. It fits within the context of the European Commission’s objective to create a competitive and sustainable transport system. To achieve its mission, ZeEUS is testing innovative electric bus technologies with different charging infrastructure solutions in ten demonstration sites across Europe. Thanks to varied geographical and topographical characteristics, the ZeEUS demonstrations validate economic, environmental and societal viability of the electric solutions.

4.RAIL4SEE
2012-05-01
http://rail4see.eu
Proiectul „Rail Hub Cities for South East Europe - RAIL4SEE”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (SEE Programme) a început în luna mai 2012 şi se derulează pe o perioadă de 30 luni. Consorţiul cuprinde 27 parteneri (institute de cercetare, autorităţi publice naţionale şi locale, autorităţi de transport, agenţii de dezvoltare regională şi locală, organizaţii non guvernamentale, etc.) din 10 state europene (Italia, Austria, Slovacia, Ungaria, Grecia, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Croaţia şi România), partenerul coordonator fiind “Provincia di Bologna”. Din punct de vedere geografic, în RAIL4SEE sunt implicate 11 noduri feroviare (Bologna, Veneţia, Trieste, Ljubljana, Viena, Bratislava, Budapesta, Thessaloniki, Sofia, Zagreb, Bucureşti) aflate în 9 ţări din sud-estul Europei, ce acoperă principalele coridoare de transport (E-V şi N-S). Rezultatele proiectului vor constitui punctul de plecare pentru viitoarele strategii de dezvoltare şi investiţii. Proiectul vizează dezvoltarea de modele, concepte, măsuri, strategii armonizate şi politici orientate pentru îmbunătăţirea transportului feroviar de pasageri şi integrarea acestuia cu transportului public urban la nivel local, regional, naţional şi transnaţional în sud-estul Europei, din punct de vedere al sistemelor de informare şi sistemelor de taxare a călătoriei.”Rail Hub Cities for South East Europe - RAIL4SEE” project, co-funded by the European Union under the South East Europe Transnational Cooperation Programme, started in May 2012 and has a duration of 30 months. The consortium consists of 27 partners (research centres, national and local public authorities, transport authorities, local and regional development authorities, NGOs, etc.) from 10 European states (Italy, Austria, Slovakia, Hungary, Greece, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Croatia and Romania), coordinated by the Lead Partner “Province of Bologna”. The RAIL4SEE project involves 11 major hub cities (Bologna, Venice, Trieste, Ljubljana, Vienna, Bratislava, Budapest, Thessaloniki, Sofia, Zagreb and Bucharest) from 9 countries in South East Europe, which cover the main transnational transport corridors (E-W and N-S). The project results will constitute the starting point for future development and investment policies. The project challenge is the development of models, concepts, measures, harmonised strategies and policy actions targeted to the improvement of rail passenger transport and multimodal integration of local/city transport networks, regional transport systems and transnational transport axes in SEE.

5.SECUR-ED
2011-04-01
http://www.secur-ed.eu
Proiectul SECUR-ED (Secured Urban Transportation - European Demonstration) finanţat de Comisia Europeană prin PC7 (Cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică) şi coordonat de THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES SAS este unul dintre cele mai mari proiecte participative în domeniul transportului de suprafaţă iniţiate de Uniunea Europeană. Consorţiul este format din 40 de parteneri din 13 ţări (Belgia, Franţa. Germania, Italia, Turcia, Olanda, Portugalia, România, Spania, Suedia, Norvegia, Finlanda şi Israel), reprezentând autorităţi şi operatori de transport, institute de cercetare, universităţi şi companii specializate în sisteme de securitate, asociaţii de transport, firme de consultanţă, precum şi 2 mari producători de material rulant. Dintre aceştia amintim pe Alstom, Ansaldo, Bombardier, Fraunhofer, Deutsche Bahn, C.R.T.M. (Autoritatea şi operatorul de transport din Madrid), T.C.D.D. (Căile ferate din Turcia), R.A.T.P. (Regia Autonomă de Transport Paris), S.N.C.F. (Căile ferate din Franţa), S.T.I.B. (Autoritatea şi operatorul de transport din Brussels), U.I.T.P. (Asociaţia Internațională a Transportului Public), NICE Systems, Edisoft S.A., Universitatea din Dresda, E.M.E.F. (Compania de Întreţinere a Materialului Rulant şi Infrastructurii de Cale Ferată din Portugalia), J.R.C.-E.C. (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene).
Proiectul se derulează pe o perioadă de 42 luni.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a furniza operatorilor şi autorităţilor de transport din oraşe de mărime medie şi mare din Europa mijloacele de a îmbunătăţi securitatea transportului urban.
SECUR-ED, Secured Urban Transportation - European Demonstration, co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme and coordinated by THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES SAS, is one of the largest surface transport collaborative projects undertaken by the European Union. The consortium consists of 40 partners from 13 countries (Belgium, France, Germany, Italy, Turkey, Netherlands, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Norway, Finland and Israel) including transport operators and public transport authorities, research centres, universities and companies specialised in security systems, international transport associations, consultancy companies, the supply industry and 2 leading European mass transportation vehicles and infrastructure manufacturers. Among them we mention: Alstom, Ansaldo, Bombardier, Fraunhofer, Deutsche Bahn, C.R.T.M., T.C.D.D., R.A.T.P., S.N.C.F., S.T.I.B., U.I.T.P., NICE Systems, Edisoft S.A., Technical University Dresden, E.M.E.F., J.R.C-E.C. The duration of the project is 42 months. The main objective of the SECUR-ED project is to give transport operators of large and medium cities of Europe the means to enhance urban transport security.

6.EBSF (European Bus System of the Future)
2009-09-01
http://www.ebsf.eu
Proiectul EBSF (European Bus System of the Future), finanţat de Comisia Europeană prin PC7 (Cel de-al Saptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică) şi coordonat de UITP (Union Internationale des Transports Publics) este unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul transportului de suprafaţă iniţiate de Uniunea Europeana. Consortiul este format din 47 de parteneri din 11 ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, România, Spania, Suedia şi Ungaria), reprezentand autorităţi şi operatori de transport, institute de cercetare şi universităţi, asociaţii de transport, firme de consultanţă, precum şi 5 mari producători de autobuze (EVOBUS GmbH - Daimler Chrysler AG, Irisbus Iveco, MAN, Scania, Volvo). Perioada de derulare a proiectului este de 48 de luni. EBSF se doreşte a fi un 'propulsor' pentru creşterea atractivităţii şi îmbunătăţirea imaginii sistemului de transport cu autobuzul în zonele urbane, prin intermediul noilor tehnologii în domeniul construcţiei de autobuze şi infrastructurii, combinată cu cele mai bune experienţe de exploatare, într-o abordare generală a acestui sistem de transport.EBSF, the European Bus System of the Future project, co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme for R&D and coordinated by the International Association of Public Transport (UITP), is one of the largest surface transport R&D projects ever undertaken by the European Union. The consortium consists of 47 partners from 11 European countries (Belgium, France. Germany, Italy, UK, Netherlands, Portugal, Romania, Spain, Sweden and Hungary) including transport operators and public transport authorities, research centres and universities, national transport associations, consultancy firms, the supply industry, and five leading European bus manufacturers (EVOBUS GmbH - Daimler Chrysler AG, Irisbus Iveco, MAN – MAN Nutzfahrzeuge Gruppe, Scania, Volvo). The project has a duration of 48 months. EBSF is conceived as a driver to increase the attractiveness and raise the image of bus systems in urban areas, by means of developing new vehicles and infrastructure technologies in combination with operational best practices, in an overall approach of the urban bus system.

7.ISSTE
2008-01-14
http://www.isste.eu
Proiectul ISSTE (Improving safety and security in public surface transport), finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de TRAMBUS SPA ROMA, îşi propune să reducă numarul de accidente şi de decese în care este implicat transportul public de suprafaţă, prin stabilirea unor standarde şi proceduri de pregătire a personalului navigant. Proiectul are ca dată de început luna noiembrie 2007 şi va dura 24 de luni. Consorţiul ISSTE este format din 8 parteneri din 6 ţări: Trambus SA Roma si ASIA ONLUS Campobasso din Italia, RATB si Universitatea Politehnica Bucureşti din România, Second Chance Association din Bulgaria, WPS Training AG Dresden din Germania, The Association of Driving Schools in the Slovak Republic din Presov, Slovacia şi Initiatives of Training Project din Spania.ISSTE (Improving safety and security in public surface transport), co-funded by the European Commission within the Lifelong Learning - Leonardo da Vinci 2007 Programme and coordinated by ATAC S.p.A (formerly TRAMBUS SPA ROMA), aimed as the main priorities the decrease of the number of incidents and fatalities in which the surface public transport is involved by establishing the best vocational training and curricula development procedures for human resources that are responsible for delivering the transport services. The project started in November 2007 and lasted for 29 months. The Consortium was formed by 8 partners from 6 European countries: ATAC S.p.A (Trambus SPA Roma) and IDEA Campobasso from Italy, RATB and University POLITEHNICA of Bucharest from Romania, Second Chance Association from Bulgaria, WPS Training AG Dresden from Germany, The Association of Driving Schools in the Slovak Republic from Presov, Slovakia and Initiatives of Training Project from Spain.

8.SPICYCLES
2007-11-26
http://spicycles.velo.info
SPICYCLES (Sustainable Planning & Innnovation for Bicycles). Mersul pe bicicleta, ca mijloc de transport pentru deplasarile zilnice, este recunoscut pentru impactul sau pozitiv in cadrul oraselor: imbunatateste performantele indicatorilor de mediu prin reducerea emisiilor poluante, sporeste siguranta rutiera si ajuta management-ul de trafic, sustine echitatea si accesibilitatea, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii vietii. In ciuda numeroaselor sale avantaje, transportul cu bicicleta este inca foarte putin utilizat, iar importanta sa este, de obicei, subevaluata in cadrul politicilor de transport nationale si/sau locale.Proiectul sustine faptul ca, rolul minor jucat inca de catre bicicleta in cadrul sistemelor de transport este o consecinta, atat a unor motive tehnice, cat si de natura politica. Astfel, SPICYCLES va demonstra faptul ca gradul de utilizare a bicicletei poate fi imbunatatit in orase europene cu diferite caracteristici geografice, climatice si culturale, iar prin creearea de facilitati specifice se prevede cresterea numarului de utilizatori ai transportului public. SPICYCLES isi propune sa sprijine, sa faciliteze si sa stimuleze activitatea celor sase orase participante (Barcelona, Berlin, Bucuresti, G?teborg, Ploiesti si Roma), conform unui plan de lucru eficient si beneficiind de o participare extinsa. Proiectul dureaza trei ani (2006-2009), fiind finantat in cadrul Programului "Intelligent Energy - Europe".SPICYCLES (Innnovation for Sustainable Planning & Bicycles). Cycling, as a means of transport for daily commuting, is recognized for its positive impact on the cities: improves environmental performance indicators by reducing pollutant emissions, enhances road safety and helps traffic management, supports equity and accessibility, thus improving the quality of life. Despite its many advantages, cycling is still not used as much as it should, and its importance is usually underestimated in national and / or local transport policies. The project claimed that the minor role played by the bike in the transport systems is a consequence of both technical and political reasons. SPICYCLES demonstrated that the use of bicycles in European cities could be improved (even with the different geographic, climatic and culture characteristics), and by creating specific facilities the number of public transport users was increased. SPICYCLES aimed to support and stimulate the activity of the six involved cities (Barcelona, Berlin, Bucharest, Goteborg, Ploiesti and Rome), following an efficient work plan and relying on an extensive participation. The project lasted three years and was funded within the "Intelligent Energy - Europe" Programme.

9.COMMERCE
2007-09-01
http://www.commerce-eu.org
Proiectul COMMERCE (Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions) este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului "Intelligent Energy - Europe" si are ca parteneri orasele Londra, Paris, Budapesta, Kaunas, Plovdiv si Bucuresti. Perioada de derulare a proiectului este de 36 luni. Obiectivul COMMERCE este acela de a colabora cu companii din UE pentru a reduce efectele daunatoare asupra mediului datorate utilizarii nerationale a automobilului in scopul deplasarii la/de la locul de munca. Emisiile ridicate de CO2 au un impact negativ asupra calitatii vietii celor care traiesc in orase, iar COMMERCE va urmari, prin intermediul Planurilor de Deplasare la/de la Locul de Munca (numite si Planuri de Mobilitate), urmatoarele obiective: stabilirea standardelor UE pentru Planurile de Deplasare la/de la Locul de Munca si promovarea acestora prin crearea unei Platforme Europene a Planurilor de Mobilitate (www.allinx.eu) si a unei competitii pan-europene privitoare la aceste Planuri de Mobilitate; promovarea Planurilor de Mobilitate in 6 orase din consortiul COMMERCE printr-un program sustinut de recrutare din randul angajatilor si prin training in cazul municipalitatilor; standardizarea Planurilor de Mobilitate la/de la Locul de Munca deja existente in Londra si Paris si instituirea unui Forum al Planurilor de Mobilitate pe durata a 3 ani, in 4 tari noi membre ale UE.The COMMERCE project (Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions) was financed by European Commission within the „Intelligent Energy - Europe” Programme and had the following partners: London, Paris, Budapest, Kaunas, Plovdiv and Bucharest. The project was covering 3 years. COMMERCE’s objective was to work with businesses in the EU, to reduce the harmful environmental effects of unnecessary car use on the journey to work. Excessive CO2 emissions are having a negative impact on the quality of life for those who live and work in cities and towns, and COMMERCE addressed this through Workplace Travel Plans with the following specific objectives: set EU standards for Workplace Travel Plans and promote these via the creation of a European Platform on Workplace Travel Plans and the Pan-European Workplace Travel Plan Awards; promote Workplace Travel Plans in the 6 COMMERCE cities to employers via active programme of recruitment and to municipalities through training; standardise existing Workplace Travel Planning arrangements in London and Paris, and establish a Workplace Travel Plan Forum with a 3 year programme in 4 new Member State cities.

10.CIVITAS CATALIST
2007-07-02
http://www.catalist.eu
Proiectul CIVITAS CATALIST (CIVITAS Transfer Action Leading to Innovation & Sustainable Transport) este o continuare a activitatii desfasurate in cadrul Initiativei CIVITAS si vizeaza exploatarea la un nivel maxim a experientei acumulate. Consortiul este format din 23 de parteneri din Austria, Germania, Franta, Italia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Romania si Suedia, perioada de derulare a proiectului fiind de 50 luni. Printre obiectivele proiectului se numara: consolidarea, validarea si aprofundarea cunostintelor referitoare la impacturile principale ale CIVITAS printr-o evaluare integrata a masurilor; promovarea rezultatelor CIVITAS printr-un proces continuu de transfer de cunostinte; cresterea vizibilitatii politicilor CIVITAS fata de grupuri tinta din exterior, in primul rand cetateni, institutii, cercetatori stiintifici si industrie, utilizand moduri inovatoare de diseminare si un limbaj usor de inteles; mentinerea si extinderea retelei de schimb de informatii, recurgandu-se extensiv la reteaua vasta de colaborare din proiect, facilitand si construind noi aliante, cu dorinta de extindere a posibilitatilor de asimilare concreta a politicii proiectului.The CIVITAS CATALIST (CIVITAS Transfer Action Leading to Innovation & Sustainable Transport) project was a continuation of the CIVITAS Initiative and aimed to ensure that the experiences of this Initiative are exploited up to a maximum level. The Consortium was constituted by 23 partners from Austria, Germany, France, Italy, Lithuania, Great Britain, The Netherlands, Poland, Romania and Sweden and covered 60 months. A synthesis of the main objectives can be presented as follows: consolidate, validate and deepen the knowledge of the wider impacts of CIVITAS through an integrated assessment of the CIVITAS measures; promote the results of CIVITAS through a continuing knowledge transfer process; increase the visibility of the CIVITAS policies to the external world of target groups, primarily citizens, institutions, scientists and industry, using innovative means for dissemination and easy to grasp language; maintain and expand the networks for information exchange, extensively resorting to the vast net of alliances available to the project, facilitating and building new alliances, with the ambition to extend the possibility of concrete policy uptake.

11.YOUTH
2007-01-01
http://www.youth-project.eu
Ca raspuns la recunoasterea nesatisfacatoare a opiniilor tinerei generatii in probleme ce privesc viitorul acesteia, YOUTH (Youngsters Overhauls today"s Urban Transport Habits) abordeaza o problema de actualitate pentru generatia tanara, si anume: problemele din transportul urban din perspectiva crizei energetice si a problemelor de mediu.YOUTH intentioneaza sa promoveze o cultura participativa in orasele europene. Tinerii au ceva de spus despre refolosirea resurselor si eficienta energetica in transport. Ei vor participa cu idei concrete si recomandari pentru politicile locale de transport si de dezvoltare urbana in patru orase europene: Berlin, Bucuresti, Gdynia si Rotterdam. YOUTH intentioneaza sa schimbe atitudini si obiceiuri specifice tinerilor si sa-i implice ca promotori si mesageri ai reutilizarii resurselor si ai eficientei energetice, in cadrul comunitatii.YOUTH vizeaza, de asemenea, politicienii si pe cei care lucreaza in administratiile locale pentru implicarea tinerilor in procesul aferent dezvoltarii politicilor de transport si integrarii feedback-ului acestora in procesul decizional. Proiectul se va desfasura intre anii 2007- 2009 si este finantat in cadrul Programului Intelligent Energy- Europe (IEE).In response to the unsatisfying recognition of the young generations views on matters relating to its future YOUTH Project (Overhauls Youngsters today’s Urban Transport Habits) addressed a topical issue for the younger generation, namely: urban transport problems from the perspective of the energy crisis and environmental issues. YOUTH intended to promote a culture participative policy development in European cities. Young people have something to say about reusing resources and energy efficiency in transport. Within the project activities they participated with concrete ideas and recommendations for local transport policies and urban development in four European cities: Berlin, Bucharest, Gdynia and Rotterdam. YOUTH aimed to change the urban transport habits and mobility behaviour of youngsters and tried to involve them as promoters and messengers for reusable resources and energy efficiency (sustainable energy use) within the community. YOUTH focused also on politicians and those who worked in local administration and tried to get them to involve young people in the development of transport policies and to integrate their feedback in the decision making process. The project was developed between 2007 and 2009 and was funded within the Intelligent Energy-Europe Programme (IEE).

12.ECLIPSE
2005-09-01
http://www.eclipse-eu.net
Proiectul ECLIPSE (European Cooperation and Learning Implement Transport Solutions to Combat Excusion) a fost finantat de Comisia Europeana in cadrul Programului de actiune comunitara pentru Combaterea Excuderii Sociale 2002 - 2006. Din consortiu au facut parte TTR (Anglia), RATB, POLIS, Merseytravel (Anglia) si FIT Consulting (Italia). Proiectul a avut ca obiectiv demonstrarea faptului ca o politica de transport integrata, precum si o stransa colaborare cu "agentii sociali" ar putea incuraja o mai buna integrare sociala. Durata proiectului a fost de 2 ani.ECLIPSE project (European Cooperation and Learning Implement Transport Solutions to Combat Exclusion) was funded by the European Commission within the frame of the Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002 - 2006. The consortium included TTR (England), RATB, POLIS, Merseytravel (England) and FIT Consulting (Italy). The project aimed to demonstrate that an integrated transport policy and close collaboration with "social agents" could encourage a better social integration. The project lasted 2 years.

13.THE URBAN TRANSPORT BENCHMARKING INITIAIVE
2004-06-01
http://www.transportbenchmarks.org/
THE URBAN TRANSPORT BENCHMARKING INITIAIVE - Initiativa Comisiei Europene Urban Transport Benchmarking a fost un proiect desfasurat pe perioada a trei ani si s-a finalizat in august 2006. Acest proiect unic a analizat diverse aspecte specifice ale sistemului de transport din 45 de orase din Europa, fiind structurat pe diverse teme care au cercetat in profunzime aspecte principale ale transportului public. Prin explorarea si compararea celor mai bune solutii de operare a transportului public in orase de pe intreg cuprinsul Europei, initiativa a permis o mai buna intelegere a felului in care strategiile de transport urban functioneaza cel mai bine.THE URBAN TRANSPORT BENCHMARKING INITIAIVE - The European Commission's Urban Transport Benchmarking Initiative was a three year project that concluded in August 2006. This unique project benchmarked different aspects of 45 participating European Cities’ transport systems, with themed working groups each researching individual urban transport topics in great depth. By exploring and comparing best practice examples of urban transport delivery in cities across Europe, the initiative has enabled a greater understanding of how to make urban transport strategies work more effectively.

14.BESTRANS
2002-04-02
http://www.tis.pt/proj/bestrans
BESTRANS (BEnchmarking of Energy and EmiSsion Performance in Urban Public TRANSport Operations) a fost un proiect care a dorit sa dezvolte o metodologie de benchmarking intern si extern, in special pentru consumurile energetice si emisiile poluante din cadrul sectorului de transport public urban si sa realizeze un exercitiu de benchmarking la care sa participe operatori de transport public din toata Europa. De asemenea, sinteza rezultatelor exercitiului de benchmarking a devenit o valoroasa unealta promotionala, alaturi de ghidul de benchmarking ce a fost produs la sfarsitul proiectului. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 21 luni.BESTRANS (BEnchmarking of Energy and EmiSsion Performance in Urban Public TRANSport Operations) was a project that aimed to develop a methodology for internal and external benchmarking, especially for energy consumption and polluting emissions in the urban public transport domain and to carry out a benchmarking exercise with the attendance of the public transport operators from all over Europe. The synthesis of the project's results has become a valuable promotional tool, together with the benchmarking guide issued at the end of the project.

15. MOSES
2002-04-01
http://cordis.europa.eu
Proiectul MOSES (MObility SErvices for Urban Sustainability) a fost conceput din dorinta dezvoltarii de noi servicii de mobilitate, pentru reducerea dependentei de automobile la scara europeana, fara restrictii de mobilitate si acces. Economiile in dezvoltare din tarile est-europene se caracterizeaza printr-o crestere rapida a poluarii aerului in zonele urbane, cauzata in mare masura de cresterea numarului de automobile. Car-sharing-ul vine ca o solutie de mobilitate care deja si-a dovedit impactul pozitiv asupra calitatii mediului, precum si a stilului de viata. Consortiul MOSES a avut parteneri in Germania, Marea Britanie, Suedia, Belgia si Italia, si a dezvoltat instrumentele necesare pentru demararea car-sharing-ului in Bucuresti. Rezultatele proiectului au fost diseminate si altor state din Europa de Est pentru aplicarea noilor concepte de mobilitate. Proiectul s-a derulat pe durata a 2, 5 ani.MOSES (MObility SErvices for Urban Sustainability) was conceived in order to develop new mobility services by reducing car dependency on a European scale, without any mobility and access restrictions. The developing economies of the East-European countries are characterized by a fast growth of the air pollution in urban areas, caused mainly by the increased number of cars. In this regard, car sharing could be a mobility solution that has already proved its positive impact both on the environment and on citizens' lifestyle alike. MOSES was a project that studied the possibility to develop the car sharing concept in West European countries such as Germany, United Kingdom, Sweden, Belgium and Italy but in Romania as well, thus being the first East-European country interested in implementing the system. The project's outcomes were disseminated throughout all East-European countries for a better implementation of the new mobility solutions. The project duration was 2.5 years.

16.TELLUS
2002-02-04
http://www.civitas-initiative.org/
TELLUS (Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability) a fost un proiect de cercetare si demonstratie, finantat de catre UE in cadrul initiativei CIVITAS, al carui consortiu a fost format din orasele: Rotterdam (Olanda), Berlin (Germania), Bucuresti (Romania), Gdynia (Polonia) si Goteborg (Suedia). In cadrul proiectului TELLUS s-a intentionat cresterea cotei de piata a transportului public. Obiectivul principal al proiectului TELLUS a fost demonstrarea importantei transportului public pentru dezvoltarea durabila urbana, prin integrarea politicilor tuturor departamentelor si serviciilor importante din fiecare oras, precum si combinarea acestora cu initiativele partenerilor privati care contribuie la aceste politici, in scopul dezvoltarii unor colaborari mixte, publice-private avantajoase. TELLUS a determinat modul de realizare a transferului de experienta intre orase, precum si diseminarea rezultatelor la nivel local, national si european. Proiectul a inceput in februarie 2002 si a durat pana in ianuarie 2006.TELLUS (Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability) project, under the umbrella of the CIVITAS Initiative, brought together five European cities which wanted to demonstrate that integrated urban transport policies can improve the traffic: Rotterdam (The Netherlands), Berlin (Germany), Bucharest (Romania), Gdynia (Poland) and Goteborg (Sweden). TELLUS aimed at increasing the modal share in favour of public transport. TELLUS produced clear recommendations for the modernisation of the organisational and financial frameworks for future urban public transport in Europe. In order to reach a maximum improvement of future transport policies across Europe, TELLUS performed integrated evaluations of all its initiatives showing the impacts on the quality of life, air quality, noise pollution, the modal split, congestion, energy use, land use and the attractiveness of public transport. The project started in February 2002 and concluded in January 2006.

17.TOSCA
2000-12-15
http://www.atc.bo.it/tosca/default.htm
TOSCA (Technological and Operational Support for Car shAring) a fost un proiect de cercetare în domeniul transportului, finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Cadru 5, care s-a derulat pe parcursul a 2 ani şi a studiat introducerea conceptului de car sharing. Scopul proiectului TOSCA a fost promovarea tehnologiilor de vârf, insuficient exploatate, precum şi implementarea şi integrarea conceptului de car sharing, ca un element al serviciilor flexibile (servicii door-to-door). Pentru indeplinirea obiectivelor acestui proiect s-a folosit experienţa europeană în acest domeniu. In cadrul acestui proiect, RATB a studiat posibilitatea de introducere a sistemului de car-sharing în Bucureşti, prin efectuarea cercetării calitative şi cantitative, precum şi prin realizarea unui studiu de fezabilitate.TOSCA (Technological and Operational Support for Car shAring) was a research project in the transport domain, financed by EU within the Fifth Framework programme, which studied the car sharing concept. The goal of the project was the promotion of up-to-date technologies insufficiently exploited, as well the implementation and integration of the car-sharing concept, as an important element of door-to-door services. The European experience in the field was used in order to fulfil the objectives of the project. RATB studied the possibility to implement the car sharing system in Bucharest by carrying out a qualitative and quantitative research and a feasibility study.

18.DANTE
1997-01-01
http://cordis.europa.eu/transport/src/dante.htm
Proiectul DANTE (Designs to Avoid the Need to Travel in Europe) a fost un proiect care a durat 18 luni şi care a fost condus de un consorţiu format din 6 ţări europene. Consorţiul a realizat o trecere în revistă a datelor de transport la nivel naţional şi local pentru determinarea celor mai recente tendinţe în comportamentul de transport, în mod particular identificarea acelor călătorii care sunt cei mai importanţi factori în mobilitatea generală, şi pentru dezvoltarea unui cadru de evaluare care ar putea furniza informaţii decidenţilor în domeniul transportului urban şi interurban din Europa, despre cele mai potrivite strategii pentru reducerea nevoii de deplasare. Cel mai important rezultat al proiectului a fost realizarea unui Ghid de bună practică, care a rezumat acele strategii pentru evitarea efectuării de călătorii.DANTE (Designs to Avoid the Need to Travel in Europe) was an 18-month research project having a consortium set up by representatives from 6 European countries. The consortium made a summary of the data from the transport domain obtained at local and national levels in order to determine the latest tendencies in transport behaviour, and particularly to identify those journeys that are the most important factors for general mobility. This can create an evaluation framework which could provide more information to the decision-makers in urban and regional transportation in order to set up the most suitable strategies to avoid the need to travel. A Good Practice Guide was the outcome of the project which summarised those strategies designed to avoid the need for travel.

19.CAPTURE
1996-01-01
http://ourworld.compuserve.com
CAPTURE (CArs to Public Transport in URban Environment) a fost un proiect de 3 ani finanţat de Uniunea Europeana care a evaluat introducerea a 11 demonstraţii destinate efectuării unui transfer modal (de la automobil la transportul public). Măsurile studiate au inclus îmbunătăţiri ale mobilităţii pe principalele artere precum şi schimbări în centrul oraşelor. Toate aceste măsuri au fost proiectate să influenţeze un transfer modal. La acest proiect au participat operatori de transport public şi firme de consultanţă în domeniu din Londra, Manchester, Oxford (Anglia), Tampere (Finlanda), Roma, Orvieto (Italia), Copenhaga (Danemarca) şi Bucureşti. Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul Conferinţei finale organizate la Bucureşti, la care au participat reprezentanţi ai operatorilor de transport public din întreaga Europă.CAPTURE (CArs to Public Transport in URban Environment) was a 3-year research project financed by EU which assessed the implementation of 11demonstrations designed to influence the modal shift (from cars to public transport). The studied measures included the improvements of the mobility on the main roads especially in the city centres. All these measures were designed to influence the modal shift. The public transport operators and consultants from London, Manchester and Oxford (United Kingdom), Tampere (Finland), Rome, Orvieto (Italy), Copenhagen (Denmark) and Bucharest (Romania) were part of this consortium. The project's results were presented within the final conference held in Bucharest with a large international attendance.