Carieră

 Anunțuri active  Arhivă

[161] din data 2023-09-15

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul

Direcției Generale Economice și Comerciale – Direcția Economică – Serviciul Buget, Analize Economice – Biroul Proiecție și Execuție Bugetară

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 Descrierea principalelor activități:

 • Participă la elaborarea raportărilor periodice definitive sau preliminate ale indicatorilor economico-financiari ai STB S.A. şi a documentaţiei aferente, la solicitarea conducerii, în vederea informării Consiliului de Administraţie/AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a realizării indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A;
 • Participă la elaborarea notelor de fundamentare, suport al Proiectului anual al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A.;
 • Participă la elaborarea/rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. și întocmirea anexelor nr.1 (Bugetul de Venituri și Cheltuieli), nr.2 (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora), nr.5 (Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante) conform prevederilor Notei de Fundamentare aferente, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului de Administrație și AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A.;
 • Monitorizează nivelul cheltuielilor normate în limita a 5% asupra valorii cheltuielilor cu salariile (potrivit Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificări şi completări ulterioare şi în baza Legii nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificări și completări ulterioare) înregistrat lunar în balanța de verificare a STB S.A., în vederea încadrării în cuantumul aprobat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniu constituie avantaj

Tipul de recrutare: Internă și Externă

Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă

Bibliografie: 

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Normele Metodologice aferente;
 • Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local (cu normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor si Reformei Administrative care stabilesc cadrul juridic privind înființarea, autorizarea si organizarea, gestionarea şi finanțarea serviciilor de transport public local);
 • OG nr. 97/1999 (republicată) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici;
 • Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 • Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 7/29.07.2021.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 18.09.2023 – 29.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.[160] din data 2023-09-06

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB SA – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de INGINER din cadrul Direcției Mentenanță, Direcției Exploatare, Depouri și Autobaze

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de transport în cadrul unităților de exploatare;

Descrierea principalelor activități:

 • Participă la organizarea activității de întreținere a mijloacelor de transport public;
 • Participă la organizarea activității de exploatare a vehiculelor de transport public;
 • Întocmește/actualizează documentația tehnică pentru instalațiile tehnologice din cadrul EO;
 • Optimizarea repartizării personalului din activitățile de întreținere/exploatare;
 • Participă la comisiile tehnice de analiză a evenimentelor, a avariilor sau diverselor probleme tehnice de specialitate;
 • Ia măsuri pentru minimizarea cheltuielilor dintr-o unitate de întreținere/exploatare;
 • Ia măsuri de utilizare eficientă pe trasee a vehiculelor de transport public;
 • Întocmește principalele documente de transport, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • Participă la certificarea asigurării tehnice a parcului de vehicule, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.

Competențe tehnice:

 • Înțelegerea sistemului de transport public, respectiv a fluxurilor de trafic (mărime, structură, mod de organizare);
 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de inginerie pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea circulației și pentru evitarea/limitarea congestiei rutiere în rețele de transport;

Competențe non -tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Leadership și gestionarea complexității;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu iniţiativă;

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Experiență anterioară necesară: Minimum 1 an experiență în domeniu constituie un avantaj.

Tipul de recrutare: Internă și Externă.

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu.

Bibliografie:

 • Hotărârea nr. 1.391/4.10.2006 - Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - Capitolul V Reguli de circulație- Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulația vehiculelor - § 9. Alte obligații și interdicții pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie; § 10. Circulația vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane;
 • Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • RNTR 1;
 • RNTR 7;
 • Noul Cod rutier – Întrebări și răspunsuri + Curs legislație – categoriile C, CE, D, DE, Tr – capitolul Noțiuni de mecanică – de la Editura Rădulescu

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

Adresa de desfășurare a probelor de concurs:  CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1.

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 07.09.2023 – 20.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Infrastructură, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro. În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00. La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.[159] din data 2023-08-25

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul Direcției Economice – Serviciul Financiar – Biroul Financiar

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 

Descrierea principalelor activități:

 • Întocmește statele de plată și listele de avans pentru personalul din cadrul entităților organizaționale care se află în gestiunea sa;
 • Calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația de concediu de odihnă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmește statele pentru tichete electronice de masă, tichete sociale și tichete cadou;
 • Programează plata salariilor, concediilor de odihnă și altor drepturi salariale ce se efectuează atât prin bănci cât și prin casierie;
 • Întocmește și eliberează diverse tipuri de adeverințe la solicitarea angajaților;
 • Întocmește adeverințe pentru dosarele de pensionare pentru personalul lichidat și activ, conform Legii 263/2010;
 • În vederea acordării deducerilor suplimentare, verifică legalitatea declarațiilor pe propria răspundere conform legislației în vigoare, respectiv documentele justificative prezentate;
 • Întocmește state plată pentru decontarea biletelor de odihnă, tratament și boli profesionale pentru salariații din gestiune;
 • Întocmește și predă listele de depunere în card pentru plata salariilor;
 • Verifică pontajele lunare pentru personalul din gestiune;
 • Întocmește recapitulațiile de salarii pentru fiecare tip de activitate (entități organizaționale care se află în gestiunea sa);
 • Actualizează lunar modificările de salarii de bază, când este cazul, sporuri de vechime, deduceri suplimentare;
 • Operează concediile medicale în sistemul SAP;
 • Ține evidența analitică a contului 425 (avansuri acordate salariaților);
 • Întocmește dosarele reprezentând drepturi de salarii necuvenite pentru salariații care se află în gestiunea sa și înaintează aceste dosare Serviciului Contabilitate.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

 

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniul economic constituie avantaj


Tipul de recrutare: Internă și Externă


Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă


Bibliografie: 

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 158/2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări. 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 28.08.2023 – 08.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).


Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

 

 [158] din data 2023-07-27

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC din cadrul Serviciului Juridic Contencios

 

  Important! Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic s-a prelungit până la data de 25.08.2023.

 

Rolul acestui post: Asigură asistență juridică de specialitate la nivelul Societății

 

Descrierea principalelor activități:

 • Reprezintă şi susţine cauzele STB SA în faţa instanţelor de judecată, conform repartiţiei  dispuse de şeful de birou/şeful de serviciu;
 • Reprezintă STB SA în cadrul relaţiilor cu Parchetul, Poliţia şi alte autorităţi publice, în limitele stabilite de şeful de birou/ şeful de serviciu;
 • Elaborează şi redactează cereri de chemare în judecată, plângeri penale, cereri de executare silită, contestaţii la executare, cereri de validarea popririi, cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de apel, recurs, contestaţii în anulare, revizuiri, ordonanţe de plată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise;
 • Întocmește declarațiile de creanță, cereri de intervenție în cazul debitorilor în privința cărora este incidentă procedura insolvenței, precum și a tuturor celorlalte documente necesare pentru buna desfășurare a procedurilor judiciare;
 • Întocmeşte interogatorii, răspunsuri la interogatorii, invitaţii la conciliere, somaţii, notificări, referate, etc;
 • Înaintează actele întocmite spre vizare/avizare şefului de birou/ şefului de serviciu, cu respectarea termenelor impuse de lege şi de procedurile interne;
 • Urmăreşte încheierile şedinţelor de judecată şi minutele de soluţionare a dosarelor şi înaintează dosarele referentului în vederea completării evidenţelor biroului;
 • Se preocupă de obţinerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunţării unor hotărâri judecătoreşti luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă;
 • Transmite dosarul către executorul judecătoresc și înregistrează cererea de executare silită;
 • Asistă executorul judecătoresc în cursul procedurilor de executare;
 • Exercită toate acțiunile și demersurile necesare sau oportune în vederea recuperării creanțelor STB SA;
 • Reprezintă STB SA în fața instanțelor la termenele de judecată în dosarele la care este delegat (inclusiv în cadrul Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor în cadrul procedurilor de insolvență);
 • Formulează cereri de îndreptare a erorilor materiale din hotărârile judecătoreşti, completare/ lămurire dispozitiv în termenele legale;
 • Întreprinde demersurile necesare la entităţile organizaţionale de specialitate din cadrul STB SA, precum şi la alte instituţii, în vederea strângerii de probe pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzelor în care Societatea este parte;
 • Depune, potrivit procedurilor legale, orice acte necesare pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 • Verifică şi studiază dosarele în care este repartizat atât în sistemul ECRIS, cât şi la arhivele instanţelor de judecată, pentru efectuarea actelor de procedură şi pregătirea şi susţinerea apărărilor;
 • Participă la efectuarea expertizelor încuviinţate de instanţele de judecată în dosarele în care are delegaţie sau conform repartiţiei dispusă de şeful de birou/ şeful de serviciu;
 • Participă la procedurile de mediere, conform împuternicirii şi mandatului primit;
 • Urmăreşte publicaţiile Monitorului Oficial în scopul actualizării modificărilor legislaţiei aplicabile;
 • Dacă este cazul, verifică şi avizează pentru legalitate, în urma prezentării documentaţiei: încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, deciziile de numire, definitivare sau eliberare din funcţie, actele privind stabilirea vechimii în muncă, actele privind stabilirea răspunderii salariaţilor, deciziile emise de Directorul General;
 • Dacă este cazul, analizează şi emite opinii juridice asupra documentelor specifice, formulează puncte de vedere, avize de legalitate, la solicitarea scrisă a şefului de birou/ şefului de serviciu.

 

Competențe tehnice: Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul JURIDIC.

 

Experiență anterioară necesară: Constituie avantaj experiența în domeniu.

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă.

 

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu.

 

Bibliografie: 

 • Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Pr. Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Penal, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Pr. Penală, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Codul Muncii - Legea 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare;
 • Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 01.08.2023 – 25.08.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

 [157] din data 2023-06-26

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul Direcției Economice – Serviciul Financiar – Biroul Financiar

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 

Descrierea principalelor activități:

 • Întocmește statele de plată și listele de avans pentru personalul din cadrul entităților organizaționale care se află în gestiunea sa;
 • Calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația de concediu de odihnă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmește statele pentru tichete electronice de masă, tichete sociale și tichete cadou;
 • Programează plata salariilor, concediilor de odihnă și altor drepturi salariale ce se efectuează atât prin bănci cât și prin casierie;
 • Întocmește și eliberează diverse tipuri de adeverințe la solicitarea angajaților;
 • Întocmește adeverințe pentru dosarele de pensionare pentru personalul lichidat și activ, conform Legii 263/2010;
 • În vederea acordării deducerilor suplimentare, verifică legalitatea declarațiilor pe propria răspundere conform legislației în vigoare, respectiv documentele justificative prezentate;
 • Întocmește state plată pentru decontarea biletelor de odihnă, tratament și boli profesionale pentru salariații din gestiune;
 • Întocmește și predă listele de depunere în card pentru plata salariilor;
 • Verifică pontajele lunare pentru personalul din gestiune;
 • Întocmește recapitulațiile de salarii pentru fiecare tip de activitate (entități organizaționale care se află în gestiunea sa);
 • Actualizează lunar modificările de salarii de bază, când este cazul, sporuri de vechime, deduceri suplimentare;
 • Operează concediile medicale în sistemul SAP;
 • Ține evidența analitică a contului 425 (avansuri acordate salariaților);
 • Întocmește dosarele reprezentând drepturi de salarii necuvenite pentru salariații care se află în gestiunea sa și înaintează aceste dosare Serviciului Contabilitate.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

 

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniul economic constituie avantaj

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă

 

Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă

 

Bibliografie: 

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 158/2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face până la data de 07.07.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.